Subota, MARCH 02, 2024
tekstovi_logo

Korisni savjeti muslimanskoj omladini


Muslimanska omladina se, u pore?enju sa ve?inom ostalih mladih, susre?e sa najve?im izazovima modernog doba.  Ove izazove bi trebala iskoristiti kako bi utvrdila svoje temelje kroz jo ve?e izu?avanje svoje vjere i njenih principa.


Obrazovanje

Moderno doba je sa sobom donijelo nove mogu?nosti i otvorilo nove vidike koji nisu bili dostupni deceniju prije. Za omladinu to zna?i da u?enje novih stvari ili unapre?enje postoje?eg znanja nikada nije bilo lake. Kur'an naglaava vanost obrazovanja za svaku osobu, jer kroza znanje moete usavriti sebe i druge i nau?iti kako se bolje nositi sa stvarima u svijetu u kojem ivite. Prednost koju ve?ina omladine danas ima jeste globalna komunikacija internetom. Internet omogu?ava trenutnu dostupnost informacija koja joj je potrebna, bez obzira u kojem se dijelu svijeta nalazi, i prilike da se usavri u bilo kojem polju ivota.

Obrazovanje u svjetovnim stvarima ide ruku pod ruku sa izu?avanjem islama. Obaveza je razumjeti historijsku pozadinu u kojoj je Kur'an objavljen i, stoga, zna?aj Kur'anskih ajeta u sklopu njihovog relevantnog konteksta. Ovo razumijevanje je vrlo vano za modernu omladinu koja je ponekad obmanuta odraslima koji su pristrasni i koji imaju predrasude, te su spremni da iskoriste svoje impresivne misli u svoju korist i na tetu drugih ljudi.


Predrasude

Dio muslimanske omladine se mora boriti sa predrasudama i mrnjom zbog straha od islama, kojeg izazivaju neuke radnje nekih neupu?enih pojedinaca. Ovo je alosno stanje stvari, ali kako djela govore vie od rije?i, bolje je za ve?inu muslimanske omladine da se fokusira na obrazovanje i svoju karijeru i da sebe predstavlja u najboljem svjetlu, ta god da radi. Svoja djela i ponaanje prema drugima bi trebalo da usmjeravaju prema islamu u najboljem mogu?em smislu, kao to je to re?eno u  islamskom pozdravu Es-selamu alejkum, to zna?i: Mir s vama.


Zdravlje i pritisak vrnjaka

Voditi ra?una o svome zdravlju je prioritet u bilo kojem ivotnom dobu kod svakoga, pa tako i kod muslimanske omladine. Islam odbija koritenje toksi?nih supstanci i to je put koji odbija mlade da koriste supstance koje ?e natetiti njima samima, ali i drugima.  Prekomjerno opijanje i ostajanje vani do ranih jutarnjih sati moe natetiti ljudskom zdravlju, i u kona?nici, i tijelo i duh ?e snositi posljedice. Nekada je lake biti dio te skupine mladih da biste bili prihva?eni u drutvu, ali ostajanje pri svojim stavovima i odbijanje loeg ponaanja upu?uje na zrelost i snagu karaktera.
Veze sa suprotnim spolom su normalan dio odrastanja mladih, pa tako i muslimana. Me?utim, mladi musliman mora da shvati da snosi odgovornost za svoja djela, jer se ona ti?u i druge osobe. U tekim situacijama, obje osobe snose posljedice ukoliko imaju odnose sa razli?itim individuama bez razmiljanja. U ovim slu?ajevima do izraaja dolazi odgovornost i kontrola vlastitih radnji i to je jedan od najvanijih aspekata islama; muslimanska omladina bi trebala da potuje samu sebe i izbjegava vanbra?ne odnose.


Porodica

Biti dio porodice koja vas voli i brine o vama je definitvno plus za svu omladinu jer na snanim temeljima rastu snani korijeni. Kada imate dobru povezanost sa svojom bra?om/sestrama i roditeljima, osje?ate da ste dio skupine kojoj pripadate i koja dobro brine o vama. Vano je da muslimanska omladina shvati zna?aj porodi?ne zajednice i njenih ?lanova i da u?estvuje u njenim poslovima, to ?e omogu?iti njenu jaku povezanost. Pod ovim se podrazumijeva razumijevanje navika i u?estvovanje u kulturnim doga?ajima da bi se nau?ilo vie o porodi?nim korijenima i njenoj pozadini. Ako mladi musliman ima jaku porodi?nu vezu, moe da izgradi sebe kao aktivnog, zrelog i obrazovanog ?lana svoje zajednice.


Autor: Shaheen Darr

Prevod: Smaila Muli?

Izvor: islamonline.netAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PORODICA

POSJETITE MINBER.BA

  • O pohvalosti nošenja košulje
      Od Ummu Seleme, radijallahu anha, prenosi se da je rekla: “Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, najdraža odjeća bila je košulja.” Ebu Davud i Tirmizi,...
  • Zaboravljeni ibadet: post u mjesecu ša‘banu
    Piše: mr. Elvedin Pezić Mjesec ša‘ban odlikuje se u odnosu na druge mjesece, između ostalog, i po jednom, danas zapostavljenom, ibadetu – postu. Allahov Poslanik,...
  • Neobaziranje – vrlina koja nam je svima potrebna
    Piše: Mithad R. Ćeman, prof. Zanemarivanje, neobaziranje, ne mariti za nečim, ne osvrtati se, ne pridavati pažnju, pokazati nezainteresiranost, vrlina je koja nam je danas prijeko...