Četvrtak, Svibanj 23, 2024
tekstovi_logo


Kod nekih ?estih bolesti, poput modanog i sr?anog udara, pojedinih oblika raka ili dijabeti?kog katarakta, mogu vam uvelike pomo?i bioflavonoidi, obojeni fenolni sastojci prisutni u svim viim biljkama. Ne ubrajaju se u prave vitamine, ali imaju neke bioloke i kemijske aktivnosti u tijelu istovjetne vitaminima, pa se preporu?uju kao korisna sredstva u prevenciji i lije?enju mnogih bolesti, prvenstveno krvoilnih. Otkriveni su 1930-ih godina i kako se u hrani pojavljuju zajedno s vitaminom C, prvobitno su bili nazvani vitamin C2.

Nazivali su ih i vitaminom P od rije?i permability, koja zna?i propusnost, jer reguliraju propusnost stani?nih membrana i kapilara. Ja?aju kapilare i kontroliraju koji ?e sastojci ulaziti, a koji izlaziti iz njih. Preko 3.000 razli?itih flavonoida ve? je otkriveno, ali nemaju svi jednako djelovanje u ljudskom tijelu. Tu spadaju citrin, hesperidin, rutin, razni flavoni i flavonoli. Uz karotenoide, bioflavonoidi su osnovni razlozi za raznobojnost biljnog svijeta.

Najve?e djelovanje bioflavonoida u ljudskom tijelu ogleda se u njihovom pozitivnom djelovanju na ?vrsto?u krvnih ila, osobito kapilara. Jedan od znakova njihova manjka u tijelu je pucanje kapilara i ?esta potkona krvarenja. Osim toga, zbog svog antioksidativnog djelovanja preporu?uju se i u lije?enju katarakte, virusnih i drugih oboljenja. Flavonoid kvercentin najbolji je primjerak takvog antioksidanta. Kako ima protuupalno djelovanje u ljudskom tijelu te djeluje na lu?enje histamina, djelotvoran je i u lije?enju astmi, alergija i prehlada. Bioflavonoidi nisu toksi?ni ni kada se konzumiraju u ve?im koli?inama.

Lako se apsorbiraju u tankom crijevu, a viak se izbacuje iz tijela urinom. Bogati izvori bioflavonoida su citrusi, ipak, kupine, borovnice, marelice, grejp i naro?ito gro?e te njegove kotice. Ekstrakt sjemenki gro?a ?esto se moe na?i u multivitaminskim tabletama. Bioflavonoidi iz ekstrakta kotica gro?a nazivaju se proantocijanidini ili piknogenoli. Ekstrakt sjemenki gro?a sadri i do 95% proantocijanidina. Rutin i hesperidin su dva druga izrazito korisna bioflavonoida i naj?e?e ih nalazimo u citrusima i heljdi.

Bolesti kod kojih bioflavonoidi mogu biti od pomo?i.

Dijabeti?ka katarakta

Jedna od glavnih komplikacija dijabetesa je zamagljenje le?e oka i katarakta. Bioflavonoidi su korisni antioksidanti koji spre?avaju oksidaciju u oku. Istraivanja na ivotinjama pokazala su da bioflavonoid kvercetin spre?ava pojavu katarakte kod ivotinja oboljelih od dijabetesa. Osim toga, stimulira lu?enje inzulina i spre?ava oksidaciju u stanicama gutera?e. Doze koje su se u lije?ni?koj praksi za te svrhe primjenjivale na ljudima kre?u se od 3.000 do 7.000 mg na dan i znatno su ve?e od uobi?ajenih preventivnih doza za ovaj bioflavonoid.

Krvoilni poreme?aji, modani i sr?ani udar

U jednom je istraivanju u kojem su 552 mukarca bila pra?ena ?ak 15 godina rizik od sr?anog infarkta kod ispitanika koji su konzumirali kvercetin bio smanjen za ?ak 75% u odnosu na ljude koji nisu konzumirali ovaj bioflavonoid. Kvercetinom je bogato crno vino, to objanjava tzv. francuski paradoks. Naime, primije?eno je da Francuzi ?ija hrana obiluje kolesterolom i tetnim zasi?enim mastima imaju pola manje smrtnih slu?ajeva od infarkta srca od Amerikanaca.

Mogu?e je da se objanjenje nalazi u crnom vinu, omiljenom pi?u Francuza, bogatom ovim bioflavonoidom. Crni ?aj je tako?er bogat izvor kvercetina i drugih bioflavonoida, no valja napomenuti da taj ?aj sadri tvari koje remete apsorpciju i djelovanje vitamina B1 (tiamina) vanog za zdravlje srca. Zbog tog se ljudima koji konzumiraju nekoliko alica ovog ?aja dnevno preporu?uje dodatno uzimati tiamin, i to odvojeno od konzumiranja ?aja, pie Dijeta.co.

Rak

Brojna istraivanja provedena su kako bi se ustanovilo djelovanje bioflavonoida u zelenom ?aju i rezultati su pokazali da su bioflavonoidi djelotvorni u prevenciji nekih vrsta raka, osobito raka grla i ostalih dijelova probavnog trakta. No, vano je naglasiti da kod ljudi koji su puili i konzumirali alkohol zeleni ?aj nije bio djelotvoran.

Vijesti.ba
Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

ISHRANA